Statut

CAPITOLUL I

DENUMIRE, DURATĂ ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

Art.1 Denumire

Asociaţia Română de Examinări Nedistructive este persoană juridică, fără scop lucrativ, organizaţie profesional-ştiinţifică neguvernamentală şi independentă; Titlul prescurtat al asociaţiei este ARoENd.

Art.2 Durata

Asociaţia funcţionează pe durată nelimitată, activitatea sa încetează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului României 26/ 2000.

Art.3 Sediul

Sediul asociaţiei este în Bucureşti, str.Şoldanului nr.7, bloc 137, sc.A, ap.4, sectorul 4. Asociaţia va putea constitui prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei, filiale. Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Pentru o mai bună coordonare a diferitelor activităţi, comitetul director poate hotărî înfiinţarea unor departamente, care vor funcţiona cu respectarea prevederilor prezentului statut, după proceduri aprobate de comitetul director.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTUL

Art.4 Scop

Asociaţia are ca scop promovarea şi protejarea activităţii de examinări nedistructive în România , precum şi promovarea de către toţi membrii asociaţiei a normelor naţionale şi internaţionale de protecţia muncii, igienei şi de protecţie a mediului înconjurător.

Art.5 Obiect

Pentru realizarea scopului propus, asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

 • asigurarea cadrului pentru realizarea unui schimb de experienţă şi de informaţii în domeniul examinărilor nedistructive, pentru toţi membrii asociaţiei;
 • încurajarea dezvoltării cercetării ştiinţifice şi tehnice în domeniul examinărilor nedistructive, care se efectuează de organisme de cercetare publice şi private şi în diferite firme, contribuind la popularizarea acesteia; obţinerea, sistematizarea şi difuzarea prin toate mijloacele adecvate a rezultatelor studiilor, cercetărilor şi tehnologiilor de examinări nedistructive;
 • definirea şi girarea sistemului de calificare şi de certificare a competenţei personalului pentru examinări nedistructive;
 • organizarea instruirii şi formării personalului pentru examinări nedistructive (prin cursuri teoretice, instruiri practice, etc) în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • certificarea personalului în examinări nedistructive în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • acreditarea laboratoarelor de examinări nedistructive conform reglementărilor naţionale şi internaţionale; organizarea manifestărilor naţionale şi internaţionale privind examinările nedistructive (schimburi de experienţă, mese rotunde, conferinţe, simpozioane, congrese, expoziţii de aparate, materiale şi accesorii specifice, etc.);
 • transmiterea calendarului manifestărilor tehnico-ştiinţifice în domeniul examinărilor nedistructive organizate în România, asociaţiilor similare şi organismelor internaţionale (ICNDT şi EFNDT);
 • asigurarea relaţiilor de colaborare între membrii asociaţiei şi firmele şi organismele interesate ( organele puterii de stat, asociaţia de standardizare, utilizatori, fabricanţi de aparatură, prestatori de servicii, organisme de calificare şi instruire a personalului, laboratoare de cercetare, etc.);
 • pregătirea participării româneşti la manifestările din domeniul examinărilor nedistructive din străinătate; încheierea de convenţii de colaborare şi recunoaştere reciprocă cu organizaţii similare din străinătate;
 • recomandarea de personal de specialitate şi asistenţă tehnică pe bază de contract, la solicitări din ţară şi străinătate pentru:
  • efectuarea de examinări nedistructive;
  • stabilirea /elaborarea de tehnologii;
  • elaborarea şi/sau verificarea procedurilor de lucru;
  • instruirea teoretică şi/sau practică în domeniu;
  • orice alte activităţi legate de examinările nedistructive
 • editarea unei publicaţii periodice, precum şi a altor publicaţii în domeniul examinărilor nedistructive.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL

Art.6 Patrimoniul

Patrimoniul asociaţiei se constituie din taxa de înscriere, cotizaţiile membrilor asociaţiei, donaţii, sponsorizări, taxe de participare la manifestări tehnico-ştiinţifice organizate de asociaţie, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, dobânzi şi dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie, alte venituri prevăzute de lege.

Asociaţia poate accepta donaţii în numerar sau natură (reviste, cărţi de specialitate, aparatură pentru examinări nedistructive, aparatură audio-video, etc) necontravenind scopurilor asociaţiei. Mijloacele băneşti se întrebuinţează pentru realizarea scopurilor asociaţiei, organele de conducere purtând răspunderea pentru folosirea legală a mijloacelor băneşti şi materiale aparţinând asociaţiei.

Art.7 Cotizaţii

Valoarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei se stabilesc periodic de către comitetul director.

Art.8.

ARoENd poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividentele obţinute din activitatea acestor societăţi comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

Art.9

ARoENd poate desfăşura orice activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIAŢIEI care are următoarea formulare:

Art.10 Categorii de membri.

Asociaţia cuprinde membrii activi, membrii susţinători, membrii de onoare.

Art.11 Membrii activi

Poate fi membru activ al asociaţiei orice persoană cu studii de specialitate în domeniul examinărilor nedistructive, care recunoaşte statutul asociaţiei şi îşi îndeplineşte la timp obligaţiile cuprinse în statut. Admiterea ca membru activ al asociaţiei se face de către comitetul director, pe baza recomandării a doi membri activi sau a unui membru al comitetului director. Refuzul comitetului director de a primi un membru activ poate fi contestat la adunarea generală a aociaţiei.

Membrii activi nu pot face parte şi din alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi similare ARoENd. Membrii activi au următoarele drepturi:

 • să participe la lucrările adunării generale a asociaţiei şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
 • să colaboreze la publicaţiile asociaţiei; să participe la activităţile asociaţiei în condiţiile stabilite de comitetul director, pentru fiecare activitate în parte;
 • Membrii activi au următoarele obligaţii: să respecte statutul asociaţiei;
 • să răspundă solicitărilor comitetului director privind participarea la anumite activităţi organizate de asociaţie;
 • să achite la timp cotizaţia.
Art.12 Membrii asociaţi

Poate fi membru asociat orice persoană cu studii de specialitate în domeniul examinărilor nedistructive, cetăţean străin sau cu domiciliul în străinătate, care recunoaşte statutul asociaţiei şi îşi îndeplineşte obligaţiile cuprinse în statut. De asemenea poate fi membru asociat orice persoană , cetăţean român sau străin, interesată de problematica examinărilor nedistructive, care recunoaşte statutul asociaţiei şi îşi îndeplineşte obligaţiile cuprinse în statut. Membrii asociaţi nu au drept de vot în adunările generale ale asociaţiei şi de a fi aleşi în organele de conducere, beneficiind de celelalte drepturi prevăzute pentru membrii activi. Obligaţiile membrilor asociaţi sunt aceleaşi ca şi ale membrior activi. Admiterea ca membru asociat se face de către comitetul director al asociaţiei. Refuzul de a primi un membru asociat poate fi contestat în adunarea generală.

Art.13 Excluderea

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare, membrii activi şi membrii asociaţi pot fi excluşi din asociaţie prin hotărârea comitetului director. Împotriva hotărârii de excludere se poate face contestaţie la adunarea generală în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei comitetului director.

Art.14. Membrii susţinători

Poate fi membru susţinător al asociaţiei orice persoană juridică din România sau din străinătate care este de acord cu statutul şi interesele asociaţiei şi achită o cotizaţie anuală. Valoarea cotizaţiei se stabileşte periodic de comitetul director al asociaţiei. Admiterea ca membru susţinător se face de către comitetul director. Retragerea calităţii de membru susţinător se face de către comitetul director. Refuzul de admitere ca membru susţinător, precum şi decizia de excludere, pot fi contestate în adunarea generală a asociaţiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării.

Art.15. Membrii de onoare

Titlul de membru de onoare se acordă, de către adunarea generală a asociaţiei persoanelor fizice române şi străine care s-au distins prin activitatea ştiinţifică desfăşurată în domeniul examinărilor nedistructive, merite deosebite şi contribuţii originale în introducerea şi aplicarea examinărilor nedistructive în România ,instruirea de specialişti în domeniu şi sprijin deosebit acordat asociaţiei. Din rândul membrilor de onoare, adunarea generală poate alege un preşedinte de onoare, funţie fără atribuţii decizionale.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA ASOCIAŢIEI cu următoarea formulare:

Art.16 Organele de conducere

Organele de conducere ale asociaţiei sunt:

 • adunarea generală;
 • comitetul director;
 • biroul executiv.
Art.17 Adunarea generală.

Adunarea generală este organul suprem al asociaţiei, cuprinzând membrii activi ai asociaţiei.

Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 • stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
 • aprobă la propunerea comitetului director programul anual de activitate al asociaţiei;
 • alege şi revocă membrii comitetul director;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 • modifică actul constitutiv şi statutul;
 • judecă contestaţiile privind hotărârile comitetului director;
 • hotărăşte constituirea de filiale;
 • poate hotărâ dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 • numeşte şi revocă cenzorii asociaţiei

Convocarea adunării generale a asociaţiei se face de către comitetul director sau la cererea a cel puţin 1/5 din numărul membrilor activi ai asociaţiei, adresată comitetului director. Convocarea va cuprinde locul, data, ora şi ordinea de zi.

Participarea la adunarea generală se face prin delegaţi, norma de reprezentare fiind de 1/20. Delegaţii se propun de comitetul director pentru reprezentarea membrilor activi situaţi într-un judeţ, sau acolo unde nu este întrunită norma de reprezentare, două sau mai multe judeţe. Confirmarea delegatului se face în scris la comitetul director, de către membrii activi din judeţul respectiv. Necomunicarea poziţiei faţă de propunerea comitetului director se prezumă ca acord la propunerea făcută. În situaţia în care se manifestă opoziţie faţă de propunerea comitetului director, persoana propusă se consideră desemnată, dacă întruneşte acordul favorabil a 50% plus 1 din reprezentanţi, în calcul fiind luate şi voturile celor care nu au răspuns la propunere. Comunicarea propunerilor de delegaţi se face cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Comitetul director stabileşte în comunicare termenul pentru confirmarea propunerii de delegat. Delegaţii aleşi exercită mandatul de reprezentare timp de 3 ani. Pentru situaţiile în care delegatul nu poate participa, din motive obiective la lucrările adunării generale ale asociaţiei se stabileşte, concomitent cu delegatul titular, un delegat supleant, care îl va înlocui pe titular în absenţa acestuia. Toţi delegaţii au drept de vot egal. Membrii comitetului director participă la vot , cu drept egal cu acela al delegaţilor.

Hotărârile adunării generale a asociaţiei se iau în prezenţa majorităţii absolute a delegaţilor (50% plus 1), cu majoritate simplă. În cazul neîntrunirii qvorumului necesar, la a doua convocare, hotărârile se iau cu majoritate absolută a celor prezenţi , oricare ar fi numărul acestora.

Membrii comitetului director nu vor putea participa la vot în problemele care privesc direct activitatea lor ( aprobarea programului anual de activitate, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului , judecarea contestaţiilor privind refuzul primirii în asociaţie sau excluderea). Adunarea generală se convoacă odată pe an şi ori de câte ori este necesar şi are drept de control permanent asupra comitetului director şi a comisiei de cenzori.

Art.18. Comitetul director

Este ales de adunarea generală a asociaţiei pe o durată de 3 ani şi este format din 9 membri. Membrii comitetului director se aleg dintre membrii activi ai asociaţiei şi sunt reeligibili. Nu pot fi membri în comitetul director persoane care deţin funcţii în administrarea sau participare la capitalul social al unor societăţi concurenţiale ARoENd, legat de examinările nedistructive.

Comitetul director are următoarele atribuţii:

 • întocmeşte proiectul de program anual al activităţii asociaţiei şi îl supune aprobării adunării generale;
 • întocmeşte proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil şi le supune aprobării adunării generale;
 • încheie convenţii de colaborare cu persoane fizice şi juridice sau angajează personal, cu respectarea prevederilor legale, pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
 • convoacă adunarea generală conform prevederilor statutului; îndeplineşte hotărârile adunării generale a asociaţiei.

Comitetul director reprezintă asociaţia în toate actele vieţii sale juridice, conformându-se statutului şi hotărârilor adunării generale.

Comitetul director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar. Hotărârile comitetului director se iau în prezenţa majorităţii absolute a membrilor săi cu majoritate simplă.

Art.19 Biroul executiv

Comitetul director alege dintre membrii săi un birou executiv, format din 3 persoane. Dintre cei trei membri ai Biroului Executiv, Comitetul director alege un Preşedinte Executiv şi un Vicepreşedinte.

Biroul executiv îndeplineşte între adunările comitetului director atribuţiile acestuia, asigurând conducerea operativă a activităţii asociaţiei.

Biroul executiv informează în şedinţele comitetului director despre problemele rezolvate. Deciziile biroului executiv se iau în prezenţa majorităţii absolute a membrilor săi, cu majoritate simplă.

CAPITOLUL VI

CENZORII, care are următoarea formulare:

Art.20 Cenzorii

Activitatea economico-financiară a asociaţiei este verificată de cenzorii asociaţiei, în număr de 3, aleşi de adunarea generală, pentru un mandat de 3 ani. Cenzorii sunt reeligibili. Comisia de cenzori verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei, întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale, poate participa la şedinţele comitetului director fără drept de vot.

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE cu următoarea formulare:

Art.21 Dizolvarea, lichidarea

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se face în conformitate cu prevederile OG 26/2000