Tarife de certificare

Regulament de aplicare

Art.1. (1) Tarifele aplicabile în activitatea de certificare desfășurată de Asociația Română de Examinări Nedistructive – ARoENd, prin DC-ARoENd, cuprind costurile de corespondență cu solicitantul, evaluarea dosarului de certificare a persoanei ce solicită certificarea pentru metoda, nivelul și sectorul de produse / sectorul industrial (menționate la art.4), evaluarea cunoștințelor generale şi specifice, examinarea practică specifică metodei de examinare nedistructivă, evaluarea rezultatelor, validarea in Comitetul de Direcție al Departamentului de Certificare ARoENd, redactarea și editarea certificatului sau a adresei de respingere motivată, aprobarea și semnarea de către Președintele Executiv al ARoENd și transmiterea certificatului sau a adresei de respingere solicitantului. De asemenea, este inclusă redevența percepută de Organismul național de acreditare și supraveghere a DC-ARoENd.

(2) Tarifele sunt stabilite in funcție de complexitatea metodei, sectorului, tehnicilor de END și a nivelului de certificare solicitat.

(3) Tarifele din prezentul regulament sunt stabilite pentru evaluarea și examinarea individuală la sediul ARoENd din București sau la sediul beneficiarului.

(4) Tarifele din prezentul regulament nu includ TVA.

Art.2. (1) Tarifele aplicabile certificării ARoENd se suportă de către angajator pentru angajații ce desfășoară examinări nedistructive care necesită certificarea în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9712:2022, de persoane fizice autorizate sau de persoane fizice ce desfășoară examinări nedistructive care solicită certificarea în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9712:2022.

(2) Tarifele conform prezentului regulament se pot determina:

 • direct de către solicitanții menționați la alineatul (1) pentru examinările desfășurate la sediul ARoENd, iar modul de calcul se atașează la dosarul de certificare împreună cu ordinul de plata al sumei calculate;
 • de către evaluatorul dosarului de certificare desemnat de DC-ARoENd și transmis solicitantului spre acceptare/semnare în cadrul contractului încheiat cu ARoENd pentru certificarea personalului;

(3) Solicitanții de certificare menționați la alineatul (1) plătesc tariful determinat conform prezentului regulament:

 • în termen de 15 zile de la data desfășurării examenului de certificare dacă au un contract cu ARoENd încheiat pentru certificare prealabil datei planificate a examenului de certificare;
 • înaintea evaluării dosarului și planificării examinarii candidaților pentru certificare dacă nu au încheiat un contract cu ARoENd pentru certificare.

Art.3. Achitarea tarifelor, stabilite conform prezentului regulament, la care se adaugă 19%TVA, se face în echivalent lei la cursul BNR al zilei de plată/ facturare, în contul ARoENd deschis la BCR DR. FELIX , București cu IBAN: RO59RNCB0067004779290001.

Art.4. (1) Tarifele se aplică la certificările DC-ARoENd pentru următoarele metode:

 • examinarea cu ultrasunete – UT
 • examinarea cu radiaţii penetrante – RT
 • examinarea cu curenţi turbionari – ET
 • examinarea cu câmp magnetic – MT
 • examinarea cu lichide penetrante – PT
 • examinarea vizuală – VT

(2) Tarifele se aplică la certificările DC-ARoENd pentru următoarele sectoare reprezentând produse:

 1. piese turnate (c) (materiale feroase şi neferoase);
 2. piese forjate (f) (toate tipurile de piese forjate; materiale feroase şi neferoase);
 3. suduri (w) (toate tipurile de suduri, inclusiv îmbinările prin lipire moale, pentru materiale feroase şi neferoase);
 4. ţevi şi tuburi (t) (fără sudură, sudate, materiale feroase şi neferoase, inclusiv produsele plate pentru fabricarea ţevilor sudate;
 5. produse trase (wp) cu excepţia pieselor forjate (de exemplu table, bare, vergele).

(3) Certificările DC – ARoENd se fac pentru următoarele sectoare industriale, combinând cel puţin două din sectoarele de produse mentionate la aliniatul (2):

 1. prelucrare (combinând cel puţin două din sectoarele c, f, t, w şi wp);
 2. încercări înainte de şi în exploatare care include fabricaţia (combinând cel puţin două din sectoarele c, f, w, t şi wp);

(4) Certificarea DC – ARoENd se face, conform SR EN ISO 9712:2022 pentru următoarele niveluri cu o complexitate graduală:

 • Nivelul 1
 • Nivelul 2
 • Nivelul 3

Art. 5. Tarifele pentru metodele PT, MT, VT și ET în funcție de sector de produse și nivel de certificare, pe persoană sunt:

Nivelul 1

 • 75 EUR / metodă / sectoarele 1(c), 2(f), 4(t), 5(wp) ; (tariful rămâne același pentru un singur sector sau pentru toate cumulate)
 • 75 EUR / metodă / sectorul 3 (w) ;

Nivelul 2

 • 150 EUR / metodă / sectoarele 1(c), 2(f), 4(t), 5(wp); (tariful rămâne același pentru un singur sector sau pentru toate cumulate);
 • 150 EUR / metodă / sectorul 3 (w);

Nivelul 3

 • 250 EUR / metodă / sectoarele 1(c), 2(f), 4(t), 5(wp); (tariful rămâne același pentru un singur sector sau pentru toate cumulate)
 • 250 EUR metodă / sectorul 3(w);

Pentru fiecare certificat eliberat solicitantului, se percepe un tarif de 25 EUR.

Art. 6. (1) Tarifele pentru metoda UT în funcție de sectorul de produse și nivel de certificare, pe persoană sunt:

 • 75 EUR / sector – pentru Nivelul 1;
 • 200 EUR pentru un sector, 400 EUR pentru doua sectoare si 450 EUR pentru trei sau mai multe sectoare – pentru Nivelul 2
 • 300 EUR / sector – pentru Nivelul 3. 

(3) Pentru UT- PA si UT- TOFD tarifele sunt de 350 EUR pentru fiecare tehnica.

Art. 7. Tarifele pentru metoda RT sau RT-D în funcție de sectorul de produse (sector 1 sau 3) și nivel de certificare, pe persoană sunt:

 • 75 EUR / sector – pentru Nivelul 1 RT si 100 EUR / sector – pentru Nivelul 1 RT-D
 • 200 EUR / sector – pentru Nivelul 2 RT si 250 EUR / sector – pentru Nivelul 2 RT-D
 • 300 EUR / sector – pentru Nivelul 3 RT si 350 EUR / sector – pentru Nivelul 3 RT-D

Art. 8. Certificarea DC – ARoENd pentru sectoarele industriale menționate la Art. 4, alineat (3), se aplică numai pentru combinația de sectoare de produse ce au fost solicitate și promovate în procesul de certificare.

Art.9. Pentru obținerea certificării în domeniul reglementat, tariful pentru fiecare candidat se majorează cu 25%.

Art.10. Pentru fiecare certificat eliberat candidatului, se percepe un tarif de 25 EUR.

Art.11. Pentru solicitantii persoane juridice ce solicita certificarea a mai mult de 15 persoane de nivel 2, se aplica urmatoarele tarife:

Pentru metodele PT, MT, VT, ET:

 • 125 EUR / metodă / sectoarele 1, 2, 4, 5 (tariful rămâne același pentru un singur sector sau pentru toate cumulate)
 • 125 EUR / metodă / sector 3 (w).

Pentru metoda UT:

 • 150 EUR pentru un sector de produse;
 • 300 EUR pentru doua sectoare de produse;
 • 350 EUR pentru trei sau mai multe sectoare de produse

Art. 12. Reînnoirea certificatului se tarifează cu 75 %. din tariful de certificare.

Art.13. Recertificarea se tarifează cu 80% din tariful de certificare.

Art.14. Dacă examenul de certificare, reînnoirea certificatului sau recertificare se va desfășura la sediul persoanei juridice solicitante a certificării personalului, aceasta va specifica în cerere că asigură suplimentar tarifului din prezentul regulament costurile de deplasare, cazare și masă a personalului examinator desemnat de DC-ARoENd;

Art.15. (1) In cazul respingerii motivate a candidatului in procesul de certificare tariful achitat nu se restituie;

(2) Candidatii respinsi pot solicita o noua reexaminare in conditiile specificate in capitolul 8.5.2  din SR EN ISO 9712. In acest caz tarifarea va fi proportionala cu partile reexaminate, respectiv de 30% din tariful total al examenului initial, pentru fiecare parte a examenului la care nu au reusit si doresc reexaminare.

(3) În cazul renunţării în scris a solicitantului, tariful se restituie în cuantumul rezultat din diferenţa dintre tariful achitat şi orele efectiv realizate de ARoENd până în momentul înregistrării cererii de renunţare a solicitantului, stabilite conform tarifului orar de 90 lei/oră.

(4) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând tarife se va efectua pe baza cererii titularului/solicitantului, în care se va menţiona și atașa în mod obligatoriu o copie cu numărul şi data documentului cu care s-a efectuat plata.

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Comitetului Director ARoENd din 07.09.2021.