Tarife de certificare

Regulament de aplicare

Art.1. (1) Tarifele aplicabile în activitatea de certificare desfășurată de Asociația Română de Examinări Nedistructive (ARoENd), prin DC-ARoENd, cuprind costurile de corespondență cu solicitantul, evaluarea dosarului de certificare a persoanei ce solicită certificarea pentru metoda, nivelul și sectorul de produse / sectorul industrial (menționate la art.4), evaluarea cunoștințelor generale şi specifice, examinarea practică specifică metodei de examinare nedistructivă, evaluarea rezultatelor, validarea in Comitetul de Direcție al Departamentului de Certificare ARoENd, redactarea și editarea certificatului sau a adresei de respingere motivată, aprobarea și semnarea de către Președintele Executiv al ARoENd și transmiterea certificatului sau a adresei de respingere solicitantului. De asemenea, este inclusă redevența percepută de Organismul național de acreditare și supraveghere a DC-ARoENd.

(2) Tarifele sunt stabilite in funcție de complexitatea metodei, sectorului , tehnicilor de END și a nivelului de certificare solicitat.

(3) Tarifele din prezentul regulament sunt stabilite pentru evaluarea și examinarea individuală la sediul ARoENd din București sau la sediul beneficiarului.

(4) Tarifele din prezentul regulament nu includ TVA.

Art.2. (1) Tarifele aplicabile certificării ARoENd se suportă de către angajator pentru angajații ce desfășoară examinări nedistructive care necesită certificarea în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9712:2013, de persoane fizice autorizate sau de persoane fizice ce desfășoară examinări nedistructive care solicită certificarea în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9712:2013.

(2) Tarifele conform prezentului regulament se pot determina:

 • direct de către solicitanții menționați la alineatul (1) pentru examinările desfășurate la sediul ARoENd, iar modul de calcul se atașează la dosarul de certificare împreună cu ordinul de platâ al sumei calculate;
 • de către evaluatorul dosarului de certificare desemnat de DC-ARoENd și transmis solicitantului spre acceptare/semnare în cadrul contractului încheiat cu ARoENd pentru certificarea personalului;

(3) Solicitanții de certificare menționați la alineatul (1) plătesc tariful determinat conform prezentului regulament:

 • în termen de 15 zile de la data desfășurării examenului de certificare dacă au un contract cu ARoENd încheiat pentru certificare prealabil datei planificate a examenului de certificare;
 • înaintea evaluării dosarului și planificării examinârii candidaților pentru certificare dacă nu au încheiat un contract cu ARoENd pentru certificare.

Art.3. Achitarea tarifelor, stabilite conform prezentului regulament, la care se adaugă 19%TVA, se face în echivalent lei la cursul BNR al zilei de plată/ facturare, în contul ARoENd deschis la BCR DR.FELIX , București cu IBAN: RO59RNCB0067004779290001.

Art.4. (1) Tarifele se aplică la certificările DC-ARoENd pentru următoarele metode:

 • examinarea cu ultrasunete – UT
 • examinarea cu radiaţii penetrante – RT
 • examinarea cu curenţi turbionari – ET
 • examinarea cu câmp magnetic – MT
 • examinarea cu lichide penetrante – PT
 • examinarea vizuală – VT

(2) Tarifele se aplică la certificările DC-ARoENd pentru următoarele Sectoare reprezentând produse:

 1. piese turnate (c) (materiale feroase şi neferoase);
 2. piese forjate (f) (toate tipurile de piese forjate; materiale feroase şi neferoase);
 3. suduri (w) (toate tipurile de suduri, inclusiv îmbinările prin lipire moale, pentru materiale feroase şi neferoase);
 4. ţevi şi tuburi (t) (fără sudură, sudate, materiale feroase şi neferoase, inclusiv produsele plane pentru fabricarea ţevilor sudate;
 5. produse trase (wp) cu excepţia pieselor forjate (de exemplu table, bare, vergele).

(3) Certificările DC – ARoENd se fac pentru următoarele Sectoare industriale, combinând cel puţin două din sectoarele de produse mentionate la aliniatul (2):

 1. prelucrare (combinând cel puţin două din sectoarele c, f, t, w şi wp);
 2. încercări înainte de şi în exploatare care include fabricaţia (combinând cel puţin două din sectoarele c, f, w, t şi wp);
 3. mentenanţa feroviară (combinând f, wp şi alte sectoare privind produsele);
 4. industria aerospaţială (combinând c, f, w, t, wp şi alte sectoare privind produsele).

(4) Certificarea DC – ARoENd se face, conform SR EN ISO 9712:2013 pentru următoarele niveluri cu o complexitate graduală:

 • Nivelul 1
 • Nivelul 2
 • Nivelul 3

Art. 5. Tarifele pentru metodele PT, MT, VT și ET în funcție de sector de produse și nivel de certificare, pe persoană sunt:

Nivelul 1

 • 75 EUR / metodă / sectoarele 1 (c) , 2(f), 4(t) , 5 (wp) ; (tariful rămâne același pentru un singur sector sau pentru toate cumulate)
 • 75 EUR / metodă / sectorul 3 (w) ;

Nivelul 2

 • 150 EUR / metodă / sectoarele 1 (c) , 2(f), 4(t) , 5 (wp); (tariful rămâne același pentru un singur sector sau pentru toate cumulate);
 • 150 EUR / metodă / sectorul 3 (w);

Nivelul 3

 • 250 EUR / metodă / sectoarele 1 (c) , 2(f), 4(t) , 5 (wp); (tariful rămâne același pentru un singur sector sau pentru toate cumulate)
 • 250 EUR metodă / sectorul 3 (w);

Art. 6. (1) Tarifele pentru metoda UT în funcție de sectorul de produse și nivel de certificare, pe persoană sunt:

 • 75 EUR / sector – pentru Nivelul 1;
 • 200 EUR / sector – pentru Nivelul 2;
 • 300 EUR / sector – pentru Nivelul 3. 

(2) Pentru metoda UT, dacă se solicită certificarea pentru mai mult de 2 sectoare, se aplică o reducere de 30% a sumei cumulate ale sectoarelor solicitate;

Art. 7. Tarifele pentru metoda RT în funcție de sectorul de produse (sector 1 sau 3) și nivel de certificare, pe persoană sunt:

 • 75 EUR / sector – pentru Nivelul 1;
 • 200 EUR / sector – pentru Nivelul 2;
 • 300 EUR / sector – pentru Nivelul 3.

Art. 8. Certificarea DC – ARoENd pentru sectoarele industriale menționate la Art. 4, alineat (3) se aplică numai pentru combinația de sectoare de produse ce au fost solicitate și promovate în procesul de certificare cu un tarif simbolic suplimentar de 10 EUR/ sector industrial.

Art.9. Pentru obținerea certificării în domeniul reglementat, tariful pentru fiecare candidat se majorează cu 25%.

Art.10. Pentru fiecare certificat eliberat candidatului se percepe un tarif de 25 EUR.

Art.11. Pentru solicitantii persoane juridice ce solicita certificarea a mai mult de 15 persoane de nivel 2 se aplica urmatoarelre tarife

Pentru metodele PT, MT, VT, ET

 • 125 EUR / metodă / sectoarele 1, 2, 4, 5 (tariful rămâne același pentru un singur sector sau pentru toate cumulate)
 • 125 EUR / metodă / sector 3 (w).

Pentru metoda UT

 • 150 EUR / sector de produse (se tarifează separat fiecare sector).
 • La mai mult de doua sectoare solicitate pe metoda UT , se aplică o reducere de 30%. 

Art. 12. Reînnoirea certificatului se tarifează cu 75 %. din tariful de certificare.

Art.13. Recertificarea se tarifează cu 80% din tariful de certificare.

Art.14. Dacă examenul de certificare, reînnoirea certificatului sau recertificare se va desfășura la sediul persoanei juridice solicitante a certificării personalului, aceasta va specifica în cerere că asigură suplimentar tarifului din prezentul regulament costurile de deplasare, cazare și masă a personalului examinator desemnat de DC-ARoENd;

Art.15. (1) In cazul respingerii motivate a candidatului in procesul de certificare tariful achitat nu se restituie;

(2) Candidatii respinsi pot solicita o noua reexaminare in conditiile specificate in capitolul 8.5.2  din SR EN ISO 9712. In acest caz tarifarea va fi proportionala cu partile reexaminate, respectiv de 30% din tariful total al examenului initial, pentru fiecare parte a examenului la care nu au reusit si doresc reexaminare.

(3) În cazul renunţării în scris a solicitantului, tariful se restituie în cuantumul rezultat din diferenţa dintre tariful achitat şi orele efectiv realizate de ARoENd până în momentul înregistrării cererii de renunţare a solicitantului, stabilite conform tarifului orar de 90 lei/oră din prezentul regulament.

(4) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând tarife se va efectua pe baza cererii titularului/solicitantului, în care se va menţiona și atașa în mod obligatoriu o copie cu numărul şi data documentului cu care s-a efectuat plata.

ANEXA: Exemple de calcul tarife de certificare

A. Exemplu de calcul tarife examen de certificare- metodă PT (examinare cu lichide penetrante)

Certificare PT nivelul 2 sectoarele 1 (c), 2 (f), 3 (w), 4 (t), 5 (wp) – Conform Art 5 din Regulament

150 EUR/ persoană (sectoarele 1, 2, 4, 5) + 150 EUR / persoană (sector 3) = 300 EUR

300 EUR + 25 EUR (taxa de certificat conform Art 10 = 325 EUR/ persoană + 19% TVA.

B. Exemplu de calcul tarife examen de certificare cu respectarea cerințelor din Directiva Europeană pentru echipamente sub presiune PED 68/2014 (Domeniu reglementat) conform Art 5 + Art. 9.

Certificare PT nivelul 2 sectoarele 1 (c), 2 (f), 3 (w), 4 (t), 5 (wp) cu respectarea cerințelor din Directiva Europeană pentru echipamente sub presiune PED 68/2014 (Domeniul reglementat) conform Art. 9

150 EUR/ persoană (sectoarele 1, 2, 4, 5) + 150 EUR / persoană (sector 3) = 300 EUR

300 Euro/ persoană + 25% x 300 + 25 de Euro (tariful de eliberare a certificatului) = 300 Euro + 75 Euro + 25 de Euro = 400 Euro/ persoană + 19% TVA

C. Exemplu calcul tarife examen de certificare – metoda MT (examinare magnetoscopică) conform Art 5

Certificare MT, nivel 2, sectorul 3 (w)

150 EUR/ persoana + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 175 EUR/ persoana + 19% TVA

Certificare MT, nivel 2, sectoare 3 (w) și 5 (wP) + sector 6(prelucrare) conform Art.5 + Art. 8

150 EUR/ persoană pentru sectorul 3(w) + 150 EUR/ persoană pentru sectorul 5(wP) + 10 EUR/ sector 6 conform Art.8 + 25 EUR = 335 EUR/ persoană + 19% TVA

D. Exemplu calcul tarife examen de certificare – metoda VT (examinare vizuală), nivelul 3

Certificare VT, nivel 3, sectoarele 1 (c) , 2 (f), 4 (t), 5 (wp) conform Art.5 din Regulament

250 EUR/ persoana + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 275 EUR/ persoana +19 % TVA

E. Exemplu calcul tarife examen de certificare- metoda ET (examinare prin curenți turbionari) conform Art. 5 din Regulament

Certificare ET, nivel 1, sectoarele 2 (f), 5 (wp)

75 EUR/ persoana + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 100 EUR/ persoana +19% TVA 6

Certificare ET, nivel 1, sectoarele 2 (f), 3(w), 5 (wp)

75 EUR/ persoana (sectoarele 2 și 5) + 75 EUR/ persoana (sectorul 3) + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 175 EUR/ persoană + 19% TVA

F, Exemplu calcul tarife examen de certificare- metoda UT conform Art. 6 din Regulament

Certificare UT, nivel 2, sectorul 1 (c), 3 (w)

200 EUR/ persoană pentru sectorul 1 + 200 Euro/ persoana pentru sectorul 3 + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 425 Euro +19% TVA.

Certificare UT, nivel 2, sectorul 1 (c ), 2 (f), 3 (w)

200 EUR/persoană pentru sectorul 1 + 200 EUR/ persoană pentru sectorul 2 + 200 EUR/ persoană pentru sectorul 3 = 600 EUR/ persoană – 30% x 600 EUR (conform Art. 6, alineatul 2) + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 445 EUR/ persoana + 19% TVA

G. Exemplu calcul tarife examen de certificare- metoda RT conform Art. 7 din Regulament

Certificare metoda RT, nivel 2, sectorul 1 (c) , 3 (w)

200 EUR/ persoana pentru sectorul 1(c) + 200 EUR/ persoana pentru sectorul 3 (w) + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 425 EUR/ persoana + 19 % TVA

Certificare metoda RT, nivel 2, sectorul 1 (c) , 3 (w) + sectorul 7 (încercări înainte de și în exploatare care include fabricația)

200 EUR/ persoana pentru sectorul 1(c) + 200 EUR/ persoana pentru sectorul 3 (w) + 10 EUR (Conform Art. 8 din Regulament) + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului conform Art. 10 din Regulament) = 435 EUR/ persoana + 19 % TVA.

H. Exemplu calcul tarife examen de certificare conform Art 11 din Regulament , pentru solicitanții persoane juridice ce solicită certificarea a mai mult de 15 persoane de nivel 2)

Certificarea în metoda PT , nivel 2, sectoarele 1 (c), 2 (f), 3 (w), 4 (t), 5 (wp)

125 EUR/ persoana pentru sectoarele 1 (c) , 2(f), 4(t) , 5 (wp) + 125 EUR/ persoana pentru sectorul 3(w) + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 275 EUR/ persoană + 19% TVA.

Aceeași procedură de calcul se folosește și în cazul metodelor MT, VT, ET.

Certificarea în metoda UT, nivel 2, sectoarele 1 (c), 3 (w) 150 EUR/ persoana pentru sectorul 1(c) + 150 EUR/ persoana pentru sectorul 3(w) + 25 EUR (tariful de eliberare a certificatului) = 325 EUR / persoană + 19% TVA.

Certificarea în metoda UT, nivel 2, sectoarele 1 (c), 2 (f), 3 (w) 150 EUR/ persoana pentru sectorul 1(c) + 150 EUR/ persoana pentru sectorul 2(f) + 150 EUR/ persoana pentru sectorul 3(w) = 450 EUR

Avand mai mult de 2 sectoare conform prevederile Art. 11 La mai mult de două sectoare solicitate în metoda UT, se aplică o reducere de 30 % si rezulta: 450 EUR – 30% x 450 EUR + 25 Euro (tariful de eliberare a certificatului) = 340 EUR/ persoană + 19% TVA.

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Comitetului de Direcție al DC-ARoENd și a Comitetului Director ARoENd din 22.07.2019.