Procedura de certificare

Evaluarea certificarii

Calificarea si certificarea personalului pentru END se face conform procedurii PL 01 (pentru domeniul reglementat), respectiv PL 01V (pentru domeniul voluntar)

Pentru a fi calificat fiecare solicitant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • candidaţii care solicită calificarea în END trebuie să fie cel puţin absolvenţi ai şcolii generale;
 • să îndeplinească condițiile de vârstă (minim 18 ani)
 • sa indeplineasca conditiile privind formarea;
 • sa aiba experienta industriala in domeniul END;
 • sa aiba acuitate vizuala corespunzatoare;
 • sa promoveze examenul de calificare.

In vederea sustinerii examenului de calificare, candidatul trebuie sa depuna la Secretariatul DC-ARoENd un dosar cu urmatoarele documente:

 • cerere de candidatură, formular cod F05 (vers.B, rev.5);
 • diplomă de studii;
 • diplomă de absolvire a cursurilor de END pentru metoda şi nivelul pentru care solicită calificarea, (cursuri aprobate de DC – ARoENd) şi ţinute în CS recunoscute conform procedurii cod PL 04 sau care îndeplinesc cerinţele din referenţial (conf.6.1.4.2);
 • adeverinţă de experienţă industrială în END, eliberată de angajator și confirmată de cel puțin un nivel 2 în metodă.
 • dovada acuităţii vizuale corespunzătoare;
 • copie act identitate
 • o fotografie tip paşaport recentă ( nu mai veche de 10 ani )

Pentru calificarea și certificarea în tehnici NDT (în domeniul voluntar) se adaugă următoarele cerințe:

 • solicitanții care dețin un certificat in metoda de bază și aplică pentru calificarea și certificarea în tehnicile TOFD, PA, MT- FL și pentru trecerea de la RT-F al RT-D vor trebui să facă dovada experienței industriale adiționale cerințelor pentru metoda de bază, constând într- un minim de 25% din experiența industrială solicitată în metodă, dar nu mai puţin de 15 zile.
 • solicitanții care doresc sa aplice pentru calificarea și certificarea în tehnicile TOFD si PA trebuie să dețină un certificat de examinare cu ultrasunete ( UT ) corespunzator nivelului pentru care solicită certificarea în tehnica END
 • copie certificat valabil pentru metoda în care se solicită extinderea pe metode/ tehnici speciale/ sectoare.

Persoanele care sustin un examen de calificare sunt instiintate in timp util de catre Secretariatul DC-ARoENd privind locul, data si ora la care se desfasoara examenul de calificare.

Certificarea

Certificarea personalului care efectuează examinări nedistructive se face în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9712 preluat în procedura PL01 „Calificarea şi certificarea de către DC-ARoENd a personalului care efectuează examinări nedistructive” ( pentru domeniul reglementat), respectiv PL 01 V „Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive în domeniul voluntar ( în conformitate cu SR EN ISO 9712: 2022 pentru domeniul voluntar)

Cu aprobarea Comitetului de Direcţie al DC-ARoENd se pot realiza certificări şi după alte standarde.
DC-ARoENd efectuează certificări pentru următoarele metode:

 • examinarea cu ultrasunete – UT
 • examinarea cu radiaţii penetrante – RT
 • examinarea cu curenţi turbionari – ET
 • examinarea cu câmp magnetic – MT
 • examinarea cu lichide penetrante – PT
 • examinarea vizuală – VT

DC-ARoENd efectuează calificări şi certificări pentru următoarele tehnici END ( domeniul voluntar)

 • Tehnica Timpului de zbor ca metodă pentru caracterizarea şi estimarea dimensiunilor discontinuităţiilor (UT-TOFD )
 • Utilizarea tehnicii automatizate cu traductori multielement cu comandă de fază (UT – PA)
 • Flux magnetic de scăpări ( MT – FL )
 • Radiografie cu film (RT – F )
 • Radiografie digitalizată ( RT – D )
 • Radiografie film şi digitalizată ( RT – FD)

OBS. Se poate obţine certificare limitată într-o metodă de END, în aplicaţii folosind tehnici uzuale, de exemplu examinarea prin tehnica fluxului magnetic de scăpări (FLT), determinarea mărcii betonului cu ajutorul ultrasunetelor (USB) sau în aplicaţii restrânse, de exemplu examinarea automată a ţevilor prin diferite metode (ET-A, MT-A, UT-A), determinarea grosimii prin ultrasunete (UT-g, sector WP) etc.

Sectoare

Sectoare reprezentând produse:

1: piese turnate (c) (materiale feroase şi neferoase);
2: piese forjate (f) (toate tipurile de piese forjate; materiale feroase şi neferoase);
3: suduri (w) (toate tipurile de suduri, inclusiv îmbinările prin lipire moale,pentru materiale feroase şi neferoase);
4: ţevi şi tuburi (t) (fără sudură, sudate, materiale feroase şi neferoase, inclusiv produsele plane pentru fabricarea ţevilor sudate;
5: produse trase (wp) cu excepţia pieselor forjate (de exemplu table, bare, vergele).

Sectoare industriale

6: prelucrare
7: încercări înainte de şi în exploatare care include fabricaţia

Valabilitatea certificarii

Perioada de valabilitate a unui certificat emis de DC-ARoENd este de 5 ani de la data certificarii.
Dupa expirarea primei perioade de valabilitate si in continuare la fiecare 10 ani, certificarea poate fi reinnoita pentru o noua perioada de 5 ani.

La expirarea fiecarei perioade secunde de valabilitate si in continuare la fiecare 10 ani, se poate solicita recertificarea.

Perioada de valabilitate a unui certificat emis de DC-ARoENd este de 5 ani de la data certificării în metoda END.

Certificatul obţinut în tehnici END condiţionate de existenţa unui certificat în metoda END are aceeași valabilitatea ca şi certificatul de metodă. În cazul extinderii certificării pe sectoare de produse sau industriale, valabilitatea certificatului este similară cu perioada iniţială a certificatului END.

Certificarea este suspendată dacă pe durata supravegherii se constată:

 • că posesorul certificatului devine incapabil fizic să-şi execute sarcinile. Se va revalida certificatul atunci când se prezintă dovada capabilităţi fizice a persoanei în cauză.
 • persoana nu furnizează dovada anuala a acuităţii vizuale. Se va revalida certificatul atunci când se prezintă dovada acuităţii vizuale a persoanei în cauză.
 • că a avut loc o întrerupere semnificativă a activităţii în domeniul metodei pentru care persoana este certificată. Prin întrerupere semnificativă se înţelege o absenţă sau o schimbare a activităţii, care împiedică o persoană certificată să lucreze în metoda şi sectorul pentru care este certificată, una sau mai multe perioade a căror durată totală depăşeşte 1 an (nu se iau în considerare perioada concediului legal, absenţele în caz de boală, participările la cursuri de formare a căror durată este mai mică de 1 lună). În acest caz certificatul se suspendă pentru acea metodă/metode, iar persoana va putea fi din nou certificată după promovarea unui examen practic cu un numar de probe de 50% din cele iniţiale, pentru nivelul 2 este necesar şi redactarea unei instrucţiuni de lucru/ metodă iar pentru nivel 3 o procedură/ metodă.

Certificarea este retrasă dacă pe durata supravegherii se constată:

 • o conduită evident contrară deontologiei profesionale.În acest caz certificatul se retrage, iar persoana va putea fi din nou certificată după o perioadă de minim 12 luni, când va solicita din nou certificarea şi va fi supusă unui examen complet;
 • când efectuează activităţi END în alt sector de produse sau industrial care nu este acoperit de certificare. În acest caz certificatul se retrage, iar persoana trebuie sã susţină un examen specific pentru noul sector de produse sau industrial.

Dupa expirarea primei perioade de valabilitate si in continuare la fiecare 10 ani, certificarea poate fi reinnoita pentru o noua perioada de 5 ani.

Reînnoirea certificării se face :

 • în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9712:2022 ( cu examen sau prin îndeplinirea punctajelor necesare din Sistemul structurat de credite)
 • La expirarea fiecărei perioade secunde de valabilitate (la fiecare 10 ani), persoana certificată trebuie să fie solicite revalidarea certificatului pentru o nouă perioadă de 5 ani.

Recertificarea se face:

 • în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9712:2022 ( cu examen sau, doar pentru nivelul 3 prin acumularea punctajului necesar din Sistemul structurat de credite

IMPORTANT

CERERILE DE REINNOIRE SI RECERTIFICARE SE FAC CU MINIM 6 LUNI INANTE DE EXPIRAREA CERTIFICATELOR.

SOLICITARILE DE CERTIFICARE / RECERTIFICARE / REINNOIRE/EXTINDERE, VOR CUPRINDE URMATOARELE DOCUMENTE:

CERTIFICARE INIȚIALĂREÎNNOIRE ( LA 5 ANI )RECERTIFICARE ( LA 10 ANI )EXTINDERE CERTIFICARE
CERERE F 05CERERE F 05CERERE F 05CERERE F 05
ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONALACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONALACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONALACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
ADEVERINȚĂ DE EXPERIENȚĂADEVERINȚĂ DE EXPERIENȚĂADEVERINȚĂ DE EXPERIENȚĂADEVERINȚĂ DE EXPERIENȚĂ ( adițională pentru sector/tehnică )
ADEVERINȚĂ ACUITATE VIZUALĂADEVERINȚĂ ACUITATE VIZUALĂ( test Jaeger in ultimele 12 luni + test color contrast și/sau nuanțe de gri în ultimii 5 ani )ADEVERINȚĂ ACUITATE VIZUALĂ( test Jaeger in ultimele 12 luni + test color contrast și/sau nuanțe de gri în ultimii 5 ani )ADEVERINȚĂ ACUITATE VIZUALĂ
COPIE DIPLOME CURSURICOPIE DIPLOMĂ CURS RECICLARECOPIE DIPLOMĂ CURS (pentru tehnici NDT)
DIPLOMĂ STUDII
CERTIFICAT VALABILCERTIFICAT VALABILCERTIFICAT VALABIL ÎN METODA DE BAZĂ
FOTOGRAFIE TIP PAȘAPORT ( nu mai veche de 10 ani )FOTOGRAFIE TIP PAȘAPORT ( nu mai veche de 10 ani )FOTOGRAFIE TIP PAȘAPORT ( nu mai veche de 10 ani )FOTOGRAFIE TIP PAȘAPORT ( nu mai veche de 10 ani )
COPIE DOCUMENT IDENTITATECOPIE DOCUMENT IDENTITATECOPIE DOCUMENT IDENTITATECOPIE DOCUMENT IDENTITATE
DOVEZI PENTRU ÎNDEPLINIREA SISTEMULUI DE CREDITE ÎN CAZUL SOLICITĂRII REÎNNOIRII PE BAZA SISTEMULUI STRUCTURAT DE CREDITEDOVEZI PENTRU ÎNDEPLINIREA SISTEMULUI DE CREDITE ÎN CAZUL SOLICITĂRII REÎNNOIRII PE BAZA SISTEMULUI STRUCTURAT DE CREDITE (doar pentru nivelul 3)